Isikuandmete kaitse

Sellelt lehelt leiad viited isikuandmete kaitset ja infoturvet puudutavatele dokumentidele ja lehtedele veebis.

Täiendame seda lehte vastavalt tekkivatele küsimustele.

ITA Sofware OÜ privaatsusteade

ITA hoolib oma Klientide andmete privaatsusest. Käesoleva privaatsusteatega soovime informeerida teid sellest, milliseid andmeid ITA kogub ja töötleb vastutava töötlejana oma Klientide kohta ning mil viisil seda tehakse.

Andmete suhtes, mis on Kliendi poolt laaditud ITA serveritesse, tekivad ITA serverites teenuse tarbimisel või on serverisse laetud Kliendi rakendus(t)e kasutajate poolt, on ITA andmete volitatud töötleja ja vastutav töötleja on Klient.

ITA poolseks Kliendiandmete töötlemise alusteks on nii Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks, vajadus töötleda andmeid sõlmitud Lepingu täitmiseks kui ka ITA juriidilised kohustused.

Käesolevat poliitikat rakendatakse kõikide ITA teenuste osutamisel.

Kasutatavad mõisted

Klient – ITA teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik.

Kasutaja – ITA teenuseid kasutav füüsiline isik.

ITA – ITA Sofware OÜ, registrikood 14861444, kelle kontaktandmed on toodud veebilehel (https://www.ita.ee). Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda otse ITA andmekaitsespetsialisti poole aadressil innar@ita.ee.

Pool – Klient või ITA; Pooled – Klient ja ITA koos.

Isikuandmed – igasugune teave füüsilise isiku kohta.

Kliendiandmed – andmed Kliendi kohta, mida ITA kasutab Kliendile teenuse pakkumiseks, muuhulgas füüsilisest isikust Klientide, Klientide esindajate, Kasutajate ja teiste füüsiliste isikute isikuandmed.

Andmete töötlemine – kliendiandmetega tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud.

Vastutav töötleja – kliendiandmete vastutav töötleja on ITA.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid ITA nimel.

Andmekaitsespetsialist – ITA töötaja, kes korraldab ettevõttes järelvalvet isikuandmete töötlemise üle. Kontaktandmed: Innar Tammisaar, 50 27 629, innar@ita.ee.

Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Leping – mistahes leping (sh Kasutaja leping, Teenusleping) ITA ja Kliendi / Kasutaja vahel.

Täiendavat lugemist

Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel: Andmetöötleja kohustused

Isikuandmete kaitse määruse (EL) 2016/679 täistekst eesti keeles, inglise keeles ja kahes keeles paralleelselt.